به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ موسسه اعتباری ملل در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٧ برای هر سهم ۴٠٣ ریال زیان محقق کرد. وملل در مدت مشابه سال قبل ٩٨٧ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افت ۵٩ درصدی زیان در ۶ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٧٩ درصدی درآمدهای مشاع دانست.