امیر تقی خان تجریشی ، مدیر عامل سرمایه گذاری صنعت و معدن در خصوص استراتژی های سهامداران عمده و حمایت از سهم های زیر مجموعه به خبرنگار بورس ٢۴ گفت:ما دخالتی در قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه نداریم، بلکه تمام تلاش ما افزایش درآمدهای این شرکت ها و کاهش هزینه آن ها است...