محمد روشنفکر رئیس هیئت مدیره انجمن کاشی و سرامیک در گفت و گو با بورس ٢۴ درباره وضعیت صنعت و همچنین صادرات آن پس از محدودیت های ایجاد شده، گفت: پس از قانون پیمان سپاری ارزی توسط دولت برای شرکت های صادرات محور عملا تمام شرکت های فعال در صنعت کاشی و سرامیک صادرات خود را متوقف کردند ، چرا که امکان صادر کردن برای آن ها محدود شد...