طی دو هفته آینده گزارش ٩ ماهه شرکت پارس سویچ در سامانه کدال بارگذاری خواهد شد. با توجه به اینکه وضعیت تولید و فروش در ٣ ماهه و ۶ ماهه ابتدای سال مثبت بوده، انتظار پوشش سود در ٩ ماهه وجود دارد.