احسان وحیدی فرد مدیر عامل شرکت گروه صنایع بهشهر ایران درباره آخرین وضعیت این شرکت و روند روبه رشد ارزش سهام این شرکت به بورس ٢۴ گفت: انتظار بر آن است که روند سود سازی شرکت تدوام داشته باشد. براساس گزارش های عملکرد منتشره در سایت کدال، تاکنون حدود ۴٧ تومان سود به ازای هر سهم محقق شده است که تا پایان سال مالی این وضعیت بهبود خواهد داشت...