به گزارش بورس ٢۴، امروز حقوقی ها در بازاری منفی همچنان به حمایت های خود از برخی نمادها ادامه دادند. امروز شاهد ادامه سهامداران کارتن ایران از این سهم و خریدهای سهامداران حقیقی درصدی و حقوقی ها از این سهم بودیم.