غلامرضا صادقیان مدیر عامل هپکو درباره آخرین وضعیت هپکو به بورس ٢۴ گفت: خوشبختانه در شرایط حال حاضر کارخانه به تولید رسیده است و بر اساس آخرین مصوبه هیئت مدیره اقدامات لازم در راستای دریافت ...