بورس ٢۴ : هفته سوم آذرماه نیز با ارزش معاملات خردی ، به مراتب پائین از هفته های سپری شده از مهر و آبان دنبال شد. بررسی بورس ٢۴ از معامله ٢٣١٢ میلیارد تومان سهم به صورت خرد در هفته سوم آذر حکایت دارد که معادل است با روزی در حدود ۴۶٣ میلیارد تومان!

بورس 24 : هفته سوم آذرماه نیز با ارزش معاملات خردی ، به مراتب پائین از هفته های سپری شده از مهر و آبان دنبال شد.

بررسی بورس 24 از معامله 2312 میلیارد تومان سهم به صورت خرد در هفته سوم آذر حکایت دارد که معادل است با روزی در حدود 463 میلیارد تومان!

تفاوت هفته سوم آذرماه با هفته های گذشته این است که ارزش کل معاملات هم به شکل معناداری کاهش پیدا کرده است.در این هفته 3719 میلیارد تومان سهم در کل بورس و فرابورس معامله شده حال آن که در هفته دوم آذر ارزش کل معاملات 5057 میلیارد تومان بود.

این آمار و ارقام نشان می دهد که بورس هم مثل سایر بازارها حاشیه نشین شده...

ارزش معاملات سال 1397

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

1.108 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

321 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

345 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

154 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

1.958 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

722 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

1.078 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

331 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

1.502 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

430 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

1.422 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

348 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

2.275 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

608 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

1.810 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

676 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

2.604 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

688 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

2.392 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

709 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

723 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

241 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

2.298 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

1.003 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

4.172 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

2.407 میلیارد تومان

هفته اول تیر

4.675 میلیارد تومان

هفته اول تیر

3.026 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

3.221 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

1.722 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

1.807 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

874 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

2.545 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

1.395 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

2.080 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

1.036 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

4.144 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

2.539 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

6.566 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

4.425 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

4.500 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

2.351 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

3.519 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

2.161 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

5.378 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

3.428 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

4.916 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

2.771 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

7.844 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

4.714 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

7.415 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

4.372 میلیارد تومان

هفته اول مهر

10.728 میلیارد تومان

هفته اول مهر

6.832 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

12.252 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

8.660 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

11.193 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

7.474 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

7.401 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

4.805 میلیارد تومان

هفته پنجم مهر

7.808 میلیارد تومان

هفته پنجم مهر

5.070 میلیارد تومان

هفته اول آبان

4.263 میلیارد تومان

هفته اول آبان

2.684 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

4.625 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

2.512 میلیارد تومان

هفته سوم آبان

6.013 میلیارد تومان

هفته سوم آبان

3.514 میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

5.711 میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

3.009 میلیارد تومان

هفته اول آذر

3.627 میلیارد تومان

هفته اول آذر

2.260 میلیارد تومان

هفته دوم آذر

5.057 میلیارد تومان

هفته دوم آذر

2.466 میلیارد تومان

هفته سوم آذر

3.719 میلیارد تومان

هفته سوم آذر

2.312 میلیارد تومان