بورس ٢۴ : با گذشت سه هفته از آذرماه شاخص کل بورس تهران زیان ۵.٩ درصدی را به ثبت رساند تا سرمایه گذاران در شمارش جوجه های خود در آخر پائیز دچار مشکل شوند! در این سه هفته سپری شده از سال ، شاخص صنعت غذایی به جز قند با بازدهی ٨.٣ درصدی رتبه نخست سودآورترین صنعت را ثبت کرد ، صنعتی که رشد قیمت سهام توسعه صنایع بهشهر به همراه شرکت های فعال در صنایع غذایی سبب بازدهی خوبی در شاخص آن شده است.

بورس 24 : با گذشت سه هفته از آذرماه شاخص کل بورس تهران زیان 5.9 درصدی را به ثبت رساند تا سرمایه گذاران در شمارش جوجه های خود در آخر پائیز دچار مشکل شوند!

در این سه هفته سپری شده از نهمین ماه سال ، شاخص صنعت غذایی به جز قند با بازدهی 8.3 درصدی رتبه نخست سودآورترین صنعت را ثبت کرد ، صنعتی که رشد قیمت سهام توسعه صنایع بهشهر به همراه شرکت های فعال در صنایع غذایی سبب بازدهی خوبی در شاخص آن شده است.

در این پروسه زمانی شاخص صنعت محصولات کاغذی با حضور سهام کارتن ایران و کاغذ سازی کاوه بازدهی 8 درصدی داشت و به عنوان دومین صنعت پربازده بورس تهران عرض اندام کرد.

در نهایت شاخص صنعت انتشار و چاپ با تک سهم افست نیز رشد 7.6 درصدی داشت و سومین صنعت پربازده آذرماه تا به این لحظه بود.

این بررسی بورس 24 حاکی از آن است : ریزش 14 درصدی شاخص صنعت زراعت با سهام مگسال و دامپروری پارس سبب شد صنعت زراعت به عنوان زیان ده ترین صنعت بازار در روزهای سپری شده از نهمین ماه سال شناخته شود.

حال آن که شاخص صنعت وسائل ارتباطی با تک سهم پارس الکتریک بیشترین افت قیمتی را با تنزل سنگین 12.5 درصدی تجربه کرد و به عنوان دومین صنعت زیان ده بازار شناخته شد.

افزون بر این ، در این پروسه زمانی شاخص صنعت بیمه با ریزش 10.8 درصدی ، حائز رتبه سومین صنعت زیان ده ماه آذر بود.

جدول زیر نشان دهنده افت و خیز صنایع بورسی در روزهای سپری شده از آذرماه است :

شرح شاخص

مقدار شاخص در30 آبان ماه 97

مقدار شاخص در هفته سوم آذر ماه

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

29266

27882

4.7

مواد دارویی

12008

12315

2.6

انبوه سازی

819

794

3

رایانه

18132

18019

1

ماشین آلات

25383

25508

0

فرآورده های نفتی

702515

655204

6.7

کانی فلزی

59911

54179

9.6

کانی غیر فلزی

4070

3985

2

غذایی به جز قند

4626

5012

8.3

ذغال سنگ

3629

3596

1

خودرو

20220

20996

3.8

قند و شکر

14867

14573

2

حمل و نقل

5018

4789

4.6

وسایل ارتباطی

3416

2988

12.5

سایر مالی

2645

2684

1.5

انتشار و چاپ

254814

274103

7.6

محصولات کاغذی

14378

15541

8

فلزات اساسی

116012

109238

5.8

شیمیایی

11879

10844

8.7

دستگاه های برقی

714508

660799

7.5

سرمایه گذاری ها

2994

2876

3.9

زراعت

15246

13086

14.2

لاستیک

28569

27873

2.4

چند رشته ای صنعتی

19142

17675

7.7

رادیویی

1462

1461

0

فنی مهندسی

1192

1067

10.5

کاشی و سرامیک

3206

2985

6.9

بیمه

6135

5471

10.8

منسوجات

1632

1703

4.4

مالی

184471

178504

3.2

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

17313

16774

3.1

استخراج نفت

1017

971

4.5

محصولات چرمی

2308

2278

1.3

سیمان

836

805

3.5

بانک ها

804

781

2.9

برق و گاز و اب و بخار

499

460

7.8

اداره بازارهای مالی

101

103

2

اطلاعات و ارتباطات

265

278

4.9

شاخص کل

175713

165352

5.9