مجمع شرکت سیمان کارون امروز برگزار شد که این مجمع به دلیل زیان شرکت، سود تقسیم نکرد.