در پیش بینی اولیه خود میزان ١٨ هزار تن صادرات برای محصولات خود در نظر گرفته بودیم که خوشبختانه با اقدامات و بسترسازی های انجام شده و هم زمان با تغییرات مذکور توانستیم حدود ٣۵ هزار تن صادرات انواع محصولات را داشته باشیم و همانطور که پیش بینی می شد با یک زمان تاخیر، قیمت محصولات داخلی نیز خود را با قیمت های صادراتی همسنگ ساختند.