بورس ٢۴ : شرکت قند لرستان یک طرح توسعه برای افزایش ظرفیت را سال های گذشته دنبال می کرد، اما به دلیل رشد قیمت ها و تورم موجود این طرح در حالت مسکوت ماند و از ادامه آن جلوگیری به عمل آمد. قند لرستان در نظر دارد تا افزایش سرمایه ای از محل سود انباشته داشته باشد تا از این طریق از معافیت های مالیاتی استفاده نماید. این افزایش سرمایه در دست سازمان بورس قرار دارد و در انتظار تائید است...