به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام قیام اصفهان در خصوص افزایش نرخ فروش شیر خام شفاف سازی نمود.