به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک سامان در خصوص برخی از بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توضیحاتی ارائه نمود.