فرهنگ ساکی مدیر عامل پاکسان درباره علل صف خرید این شرکت در بورس تهران به بورس ٢۴ گفت: برای توضیح دلیل صف خرید شرکت باید چند عامل را مد نظر قرار داد، اول آن که در دو ماه اخیر روند حرکتی بازار سرمایه بر مدار منفی بود و زمانی که روند بازار منفی است...