به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکاریل اعلام داشت بر اساس ابلاغیه مورخ ١٣٩٧/٠٩/١٨ شرکت فولاد مبارکه اصفهان، افزایش نرخ حمل ریلی این شرکت از تاریخ ١٣٩٧/٠٧/٠١ منجر به افزایش برآورد درآمد عملیاتی از مبلغ ١.٧٩۵.٧۴۴ میلیون ریال به مبلغ ٢.٢٩۴.۴١۶ ریال (معادل ٢٧ درصد افزایش) خواهد شد شایان ذکر است این تعدیل تاثیری بر بهای تمام شده خدمات نخواهد داشت و سود عملیاتی شرکت برای شش ماهه دوم سال ١٣٩٧ با افزایش ۵٣ درصدی روبه رو خواهد گردید.