به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، حاضر در مجمع جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران ارقام، با حضور ۵۵.٣٢ درصد از سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد...