شرکت داروسازی سبحان انکولوژی امروز به مجمع رفت. این مجمع با افزایش سرمایه ۵۶ درصدی موافقت کرد. بر این اساس، سرمایه شرکت از ۵۵۱ میلیارد ریال به ۸۶۱ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران است...