فرآوری مواد معدنی ایران یکی از شرکت هایی بود که پس از شروع روند افزایشی در قیمت جهانی روی ، سرمایه گذاران برای خرید سهام این شرکت به صف نشستند.حمید علاماتی مدیر عامل «فرآور» درباره افزایش تقاضا درنماد این شرکت و افق قیمت روی به بورس ٢۴ گفت: پیش بینی می شد که با توافق چین و آمریکا آثار مثبت آن بر قیمت ها در بازار کالایی دیده شود.