به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ذوب آهن اصفهان در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٧ برای هر سهم ٧٠ ریال سود به صورت حسابرسی شده محقق کرد که نسبت به گزارش حسابرسی نشده ۵ ریال کاهش را نشان می دهد. علت اصلی این افت ۶ درصدی سود را می توان ناشی از افزایش سایر هزینه های عملیاتی دانست.