به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تراکتور سازی ایران جزئیات دارایی و بدهی های ارزی خود را منتشر نمود.