به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت قند لرستان افزایش سرمایه ۶۶ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.