به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تراکتور سازی ایران اعلام داشت پیرو بخشنامه مورخ ١٣٩٧/٨/٢٨ بانک مرکزی وجوه نقد ارزی قابل دسترس نزد بانکها و صندوق اینشرکت با نرخ های ارز قابل دسترس تسعیر گردیده و ما به التفاوت به مبلغ ٧٧۵٠۴ میلیون ریال به عنوان درآمد غیر عملیاتی شناسایی گردید.