بورس ٢۴ : شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در آبان ماه امسال ٣،٩٩٨ تن محصول تولید کرد و با فروش ٣،٠۵۵ تن از محصولاتش به درآمدی بالغ بر ١۴٣ میلیارد ریال دست یافت. آمارها نشان می دهد که شهداب در آبان ماه علاوه بر این که نسبت به آبان ماه سال گذشته تولید و فروش تناژی کمتری داشت ، در قیاس با میانگین ماهانه ٧ ماهه سال جاری نیز ضعیف تر عمل کرده است. این شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه به طور متوسط در هر ماه ۵،۴٣٧ تن محصول تولید کرد و ۴،٩٩٢ تن محصول فروخت. ارزش فروش ماهانه ٧ ماهه امسال نیز به طور میانگین از مرز ١۵١ میلیارد ریال عبور کرد. بر اساس این آمار عملکرد آبان ماه سال ٩٧ غشهداب نسبت به آبان ماه سال ٩۶ حاکی از کاهش ٢٩ درصدی تولید و افت ۴٠ درصدی فروش تناژی است. البته فروش ریالی بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است. مقایسه آمار تولید و فروش آبان ماه شهداب با میانگین ماهانه ٧ ماهه سال جاری گواهی می دهد که تولید ٢۶ درصد، فروش تناژی ٣٩ درصد و فروش ریالی ۵ درصد افت کرده است.