مجمع شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به منظور تصویب صورت های مالی این شرکت امروز برگزار شد.