مجمع شرکت سیمان سپاهان امروز تشکیل شد اما سود تقسیم نکرد.