به گزارش بورس ٢۴، امروز حقوقی ها حمایت های همه جانبه ای از بازار به عمل آوردند. این روزها مدیریت سرمایه صبا که در اوج قیمت ها و شاخص فروشنده سنگین و مورد انتقاد بود حالا در کف قیمتی اقدام به خرید های گسترده نموده که خود سیگنال مثبتی برای بازار تلقی می شود. همچنین دیگر حقوقی صاحب نام یعنی زرین شهر هم در بسیاری از نماد ها در نقش خریدار ظاهر شد.