مجمع شرکت پتروشیمی پردیس امروز برگزار شد و ١٧٠ تومان سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرد...