مجمع شرکت پتروشیمی جم قرار بود امروز برگزار شود اما این مجمع به تنفس خورد. با این حال مدیرعامل پتروشیمی جم خبرهایی به سهامدارانی که در جلسه حاضر شده بودند داد.