همواره درآمد با افت ‌و خیزهایی در هر ماه رو به رو است که با نگرش به درآمد در بازه ۶ ماهه تمامی درآمدهای پیش‌بینی‌شده در ۶ ماهه دوم محقق می‌گردد.