خروج بخشی از نقدینگی جهت سرمایه گذاری در بازارهای موازی می تواند باشد با این حال آنچه اهمیت پیدا می کند روند صعودی وام های پرداختنی و تسهیلات اعطایی ست که ...

بورس24: بانک ملت از سهام مورد توجه بازار به ویژه در ماه های اخیر، در حال حاضر به سطح قیمتی 227 تومان رسیده و این در حالی ست که از ابتدای سال جاری در محدوده 88 تومان تا 295 تومان نوسان قیمت را به ثبت رسانده است. در این گزارش به بررسی شرایط بنیادی این سهم گروه بانک و افق پیش رو خواهیم پرداخت.

مانده تسهیلات اعطایی طی دوره از جمع و تفریق تسهیلات اعطایی و وصولی طی دوره از مجموع کل مانده ماه قبل بدست می آید. بدان معنا که افزایش تسهیلات اعطایی به معنای افزایش درآمد بانک در دوره مربوطه خواهد بود و نباید فراموش کرد عدم وصول تسهیلات می تواند ریسک های نقدینگی را در بانک افزایش دهد. مانده سپرده های سرمایه گذاری از مجموع فرآینده تسویه و دریافت سپرده ها طی دوره ماهانه نسبت به ماه قبل بدست می آید و بدان معناست که دریافت سپرده ها از یک سو هر چه بیشتر باشد، نقدینگی بیشتری به بانک تزریق خواهد شد لیکن در صورتی که به همان نسبت اگر منابع دریافتی در جهت مناسب برای اعطای تسهیلات مصرف نگردد، هزینه های تجمعی زیادی به بانک تحمیل خواهد نمود.

لذا در کلیه درآمدها و هزینه های بانک مطلوب ترین حالت آن است که توازنی مناسب برقرار گردد تا ضمن حفظ جریان نقدینگی، درآمد و هزینه های متناسب با آن در دفاتر ثبت گردد. همانگونه که مشاهده می شود بانک ملت طی 3 ماه اخیر با افزایش درآمد ناشی از اعطای تسهیلات مواجه شد و این در حالی ست که سپرده های بانکی در یک شیب نزولی قرار گرفته اند که به معنای تغییر جهت بازار پول و خروج بخشی از نقدینگی جهت سرمایه گذاری در بازارهای موازی می تواند باشد با این حال آنچه اهمیت پیدا می کند روند صعودی وام های پرداختنی و تسهیلات اعطایی ست که ادامه این روند در کوتاه مدت و نیمه دوم امسال سود بانک را می تواند افزایش دهد.