گزارش خبرنگار بورس ٢۴ از مجمع «حکمت» حاکی از آن است : در این جلسه عباس عسگر زاده مدیر عامل بانک حکمت ایرانیان درباره علت تاخیر در برگزاری مجمع به صاحبان سهام گفت: یکی از عوامل این تاخیر در برگزاری مجمع ، بحث مجوز ثبت افزایش سرمایه از ٤٠٠ میلیارد تومان به ٦٠٠ میلیارد تومان بود که پس از کش و قوس های فراوان موفق شدیم این مجوز را عصر دیروز از بانک مرکزی دریافت کنیم.