به گزارش بورس٢۴، سرمایه گذاری ایران خبر از برنامه فروش بلوک ١٧ درصدی سهام سرمایه گذاری نیرو با قیمت پایه هر سهم ١٣۴ تومان داده است.