به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لیزینگ رایان سایپا در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٧ از فعالیت های خود ۴۶٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. درآمد این شرکت در مهر ماه با رشدی چشمگیر مواجه بود.