به گزارش کدال نگر بورس٢۴، کگهر با انتشار صورت های مالی ٩ ماهه راه خود را برای عرضه اولیه در روز شنبه هموار ساخت. بدین ترتیب در گزارش ٩ ماهه این شرکت شاهد تحقق سود قابل توجه ۵٢٣ ریالی به ازای هر سهم هستیم