به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهمن لیزینگ با کسب ۶٨ میلیارد تومان درآمد، ٧ ماهه منتهی به مهر سال ١٣٩٧ را به پایان رساند.