به گزارش بورس٢۴، شرکت راهیابان فردا در بازار شرکت های کوچک و متوسط درج نماد شد. گفتنی است،این شرکت در گروه پیمانکار صنعتی و با نماد همفردا در زیر گروه مدیریت پسماند قرار دارد.