به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولیدی شهید قندی اعلام داشت پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به استحضار می رساند حسب برسی های انجام شده باعنایت به عدماستفاده از معافیت های مالیاتی تجدید ارزیابی موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٧/٢٠/ص مورخ ٩٧/٠٢/٢٢احکام مالیاتی قانون بود جه سال ١٣٩٧کل ،شرکت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی صدر الاشاره برای این شرکت امکان پذیر نمی باشد .