به حال قبل بر می‌ گردد / دوستان تلاش می‌ کنند مونسان طی سخنانی گفت: با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه داشتیم و وزیر راه نیز از گرانی بلیط هواپیما نگران هستند. دولت هم موافق گرانی بلیط نیست...

بورس 24: قیمت گران بلیط هواپیما به حال قبل برمی‌ گردد. این سخن را مونسان" معاون رئیس جمهور گفت و افزود: دوستان تلاش می‌ کنند تا هزینه بلیط هواپیما به حال قبل برگردد.

وی ادامه داد: با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه داشتیم و وزیر راه نیز از گرانی بلیط هواپیما نگران هستند. دولت هم موافق گرانی بلیط نیست.

منبع: تسنیم