او یا یک دروغگوی حرفه‌ ای است و یا اینکه... خود را زده به ناآگاهی من کسی که چنین دروغ می گوید، را نمی‌ شناسم سکوت در برابر این افراد بهترین کار است بهرام قاسمی در گفت‌ و گویی، در پاسخ به این سوال که یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا (برایان هوک) اظهار کرده است، که هدف تحریم‌ های آمریکا علیه ایران، دولت مردان این کشور هستند و نه مردم ایران و اقلام دارویی، غذایی و تجهیزات پزشکی و کشاورزی در لیست اقلام تحریمی آمریکا قرار ندارند، خاطر نشان کرد: من کسی که چنین کلمات دروغینی را مطرح کرده، نمی‌ شناسم. البته گویی آمریکایی‌ ها در وزارت خارجه‌ شان به فردی مسئولیت بی فرجامی را در ارتباط با امور مربوط به تحریم‌ ها و فشار به مردم ایران واگذار کرده اند. او هر که است، یا یک دروغگوی حرفه‌ ای است، یا اینکه خود را به ناآگاهی زده است. وی ادامه داد: من پاسخی برای چنین فردی و یا افرادی که در این سطح از ناآگاهی قرار دارند، ندارم و به نظرم خاموشی در برابر اینگونه افراد بهترین کاری است، که باید انجام داد...

بورس 24: بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در گفت‌ و گویی، در پاسخ به این سوال که یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا (برایان هوک) اظهار کرده است، که هدف تحریم‌ های آمریکا علیه ایران، دولت مردان این کشور هستند و نه مردم ایرانو اقلام دارویی، غذایی و تجهیزات پزشکی و کشاورزی در لیست اقلام تحریمی آمریکا قرار ندارند، خاطر نشان کرد: من کسی که چنین کلمات دروغینی را مطرح کرده، نمی‌ شناسم. 

وی ادامه داد: البته گویی آمریکایی‌ ها در وزارت خارجه‌ شان به فردی مسئولیت بی فرجامی را در ارتباط با امور مربوط به تحریم‌ ها و فشار به مردم ایران واگذار کرده است. او هر که است، یا یک دروغگوی حرفه‌ ای است یا اینکه خود را به ناآگاهی زده است.

وی افزود: من پاسخی برای چنین فردی و یا افرادی که در این سطح از ناآگاهی قرار دارند ندارم و به نظرم خاموشی در برابر اینگونه افراد بهترین کاری است که باید انجام داد.

منبع: ایسنا