به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تاید واتر خاورمیانه در خصوص شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام اعلام داشت سود حاصل از فروش سهام در مهر ماه ١٣٩٧ مبلغ ١١٠ر۵۵ میلیون ریال و افزایش ارزش پرتفوی ۵۶١ر۴٣ میلیون ریال میباشد