به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تاید واتر خاورمیانه اعلام داشت با توجه به انعقاد قراردادهای شش ماهه اول در ابتدای سال مالی منتهی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ اثرات تعدیلی این مجوز برای قراردادهای منعقده از ١٣٩٧/٠٧/٠١ به بعد اعمال خواهد شد. افزایش تعرفه اجاره انبارهای نگهداری کالاهای اساسی در اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی(ره) در هر متر مربع از ٠٠٠ر١۴٠ ریال به حداقل ٠٠٠ر٢٣٠ ریال و حداکثر ٠٠٠ر٢٨٠ ریال با توجه به شرایط حجم عملیات و توافق با صاحبان کالا صورت خواهد گرفت.