یک مقام مسئول در شرکت بانک دی در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ درباره علت به تعلیق درآمدن نماد دی ابراز داشت: با توجه به این که اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی شده دوره ١٢ ماهه منتهی به ٢٩ اسفند ٩۶ به سازمان ارائه نشد، ناظر بازار نماد دی را به حالت تعلیق درآورد و دلیل این رخداد هم آماده نبودن گزارش حسابرسی نشده تنها یکی از زیرمجموعه ها بود.در واقع شرکت بانک دی گزارش حسابرسی نشده منتهی به ٢٩ اسفند ٩۶ را پیش از بازگشایی نماد ارسال کرده بود و با توجه به این که مجمع این شرکت تیر ماه برگزار شد ، طی نامه ای به بورس اعلام کردیم که زمان بیشتری برای تهیه گزارش حسابرسی شده لازم داریم.