به گزارس بورس٢۴، سرمایه گذاری مهر اقتصاد قصد عرضه بلوک١٩.۵ درصدی سهام آلومینیوم ایران با قیمت پایه هر سهم ۶۵٠ تومان را دارد.