به گزارش کدال نگر بوریس ٢۴، شرکت کی بی سی اعلام داشت مبلغ ٨٠۵،۶٧٣ یورو از شرکت سنوفی پاستور فرانسه طلب داشته است که در تاریخ ١٣٩٧/٠۶/٣١ محرز و شناسایی گردیده است و در نظر است با نرخ ١٠٢،٣٨٣ ریال سامانه نیما به ازای هر یورو (نرخ استعلامی از بانک مرکزی برای روز ٣١ شهریور ٩٧ ) ، نسبت به فروش آن اقدام نماید که اثرات مربوط به سود و زیان حاصل از تسعیر ارز آن مبلغ ٨٢،۴٨٧ میلیون ریال به شرح فوق در عملکرد ۶ ماهه اول سال ١٣٩٧ این شرکت لحاظ شده است . شایان ذکر است دلیل مغایرت تاریخ شناسایی سود و زیان مربوط به نیمی از طلب فوق الذکر مطابق اطلاعیه افشاء اطلاعات با اهمیت ناشی از تاثیرات نرخ ارز منتشر شده مورخ ٩٧/٠٧/٢٢ در سامانه کدال با اطلاعیه فعلی به علت تکلیف حسابرس مستقل شرکت در راستای رعایت استانداردهای حسابداری که مورد موافقت هیات مدیره شرکت نیز قرار گرفته است ، می باشد .