به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت سیمان ارومیه طی عملکرد ۶ ماهه به ١٠۴ میلیارد تومان رسید. در این شرکت سیمانی شاهد روند صعودی درآمد در مدت ۶ ماهه بودیم.