به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت سیمان هرمزگان در مدت ١٠ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٧ به ٢٠٧ میلیارد تومان رسید.