بورس ٢۴ : فروش های گسترده و هیجانی سهام در دو هفته گذشته در کنار دغدغه هایی که درباره تحریم های مستقیم چند شرکت بورسی به وجود آمد ، سرانجام ترمزی شد برای بازار سهام. ارزش معاملات خرد بازار سهام که در روزهای مثبت و پر رونق بورس و فرابورس خود را به محدوده روزانه ٢٠٠٠ میلیارد تومان رسانده بود ، در هفته چهارم مهر به طور کامل عقب نشینی کرد و در محدوده زیر ١٠٠٠ میلیارد تومان قرار گرفت.

بورس 24 : فروش های گسترده و هیجانی سهام در دو هفته گذشته در کنار دغدغه هایی که درباره تحریم های مستقیم چند شرکت بورسی به وجود آمد ، سرانجام ترمزی شد برای بازار سهام.

ارزش معاملات خرد بازار سهام که در روزهای مثبت و پر رونق بورس و فرابورس خود را به محدوده روزانه 2000 میلیارد تومان رسانده بود ، در هفته چهارم مهر به طور کامل عقب نشینی کرد و در محدوده زیر 1000 میلیارد تومان قرار گرفت.

بررسی متغیر ارزش معاملات بازار سهام ازکاهش بیش از 40 درصدی گردش نقدینگی خرد در بورس حکایت دارد ، بدان معنی که روند فروش سهام متوقف شده اما طرف خرید هم همچنان با محافظه کاری زیادی با بورس برخورد می کند و از این رو در روزهای گذشته معاملات ، کم حجم تر از روزهای آغازین مهرماه در بازار سهام دنبال شده است.

ارزش معاملات سال 1397

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

1.108 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

321 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

345 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

154 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

1.958 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

722 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

1.078 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

331 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

1.502 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

430 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

1.422 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

348 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

2.275 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

608 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

1.810 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

676 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

2.604 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

688 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

2.392 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

709 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

723 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

241 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

2.298 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

1.003 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

4.172 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

2.407 میلیارد تومان

هفته اول تیر

4.675 میلیارد تومان

هفته اول تیر

3.026 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

3.221 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

1.722 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

1.807 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

874 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

2.545 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

1.395 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

2.080 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

1.036 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

4.144 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

2.539 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

6.566 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

4.425 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

4.500 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

2.351 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

3.519 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

2.161 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

5.378 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

3.428 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

4.916 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

2.771 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

7.844 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

4.714 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

7.415 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

4.372 میلیارد تومان

هفته اول مهر

10.728 میلیارد تومان

هفته اول مهر

6.832 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

12.252 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

8.660 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

11.193 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

7.474 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

7.401 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

4.805 میلیارد تومان