به گزارش کدال نگر بورس٢۴، آخرین عملکرد و صورت های مالی چند شرکت مورد بررسی قرار گرفت