به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در خصوص تبدیل سود هر سهم به زیان ۵٧ ریالی اعلام داشت عدم فروش واحدهای پروژه تجاری چهارباغ، دو واحدفرشته یزد ، دو واحد بهارآزادی ، هفت واحد باران شمالی و سه واحد نشاط علت این تعدیل منفی می باشد.